Základní informace

Veškeré služby Poradny pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina (PNZ) jsou poskytovány zdarma.

Poradna je provozována ve čtyřech městech:

Žďár nad Sázavou – budova Spektra, Žižkova 300/16, tel. 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz

Provozní doba pobočky:

PONDĚLÍ 10:00 – 16:00

ÚTERÝ 8:00 – 15:00

STŘEDA: zavřeno

ČTVRTEK: 11:00 – 15:00

PÁTEK: 11:00 – 14:00

Jihlava – Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, tel. 739 354 990, martina.veznikova@jihlava.charita.cz

Provozní doba pobočky:

PONDĚLÍ 7:00 – 13:00

ÚTERÝ 13:00 – 19:00

Třebíč – K-centrum Noe, Hybešova 10, tel. 733 611 743, pavlina.siroka@trebic.charita.cz

Provozní doba pobočky:

ČTVRTEK 8:00-16:00

Havlíčkův Brod – Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397, tel. 601 112 379, hana.komarkova@kolping.cz 

Provozní doba pobočky:

PONDĚLÍ 14:00 – 17:00

ÚTERÝ 9:00 – 15:00

 

Na konzultaci je nutné se objednat předem.

 

PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY PNZ

Pracovník se klientovi věnuje v předem vymezeném čase, kdy doba standardního setkání je 45 minut. 

Pokud klient přijde pozdě, avšak do 20 minut od zahájení setkání, čas se o tuto dobu úměrně zkracuje a končí se v předem plánovaném čase. Pokud klient přijde déle než 20 minut po domluveném začátku setkání, pracovník již klienta nepřijme. 

Když se klient nemůže dostavit na domluvenou schůzku, je třeba, aby se omluvil min. 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, může ho pracovník PPG zkontaktovat. Toto má klient právo kdykoli odmítnout. Omluva, která je podána v kratší době než 24 hodin před setkáním, je akceptována pouze v závažných důvodech (nemoc klienta či rodinného příslušníka, změna v pracovním nasazení apod., dle subjektivního zhodnocení pracovníkem). 

Pokud klient 3x po sobě nedorazí na domluvené setkání bez předchozí omluvy, bude spolupráce ukončena na dobu 6 měsíců. 

Pokud by pracovník nemohl službu poskytnout v dohodnutém termínu (jiný, akutní případ, opomenutí), je pracovník povinen se v co nejkratším čase spojit s klientem a domluvit si náhradní termín. 

Je třeba, aby klient aktivně spolupracoval, pokud tak nečiní (časté absence apod.), je možné spolupráci s ním ukončit.  

Podmínkou efektivní spolupráce je abstinence klienta.  

Klient nesmí vykazovat takové známky intoxikace, které by mu znemožňovaly produktivní komunikaci, v opačném případě ho pracovník nepřijme.  Pokud by klient přišel 3x ve stavu akutní intoxikace, kdy by nebylo možné s ním spolupracovat, je spolupráce s PPG ukončena na dobu 6 měsíců.  

Klient se vyvaruje verbální i fyzické agresi a sexuálnímu obtěžování. V opačném případě je s ním spolupráce okamžitě ukončena na dobu 6 měsíců. 

Kontrakt (smlouva o poskytování služeb) automaticky zaniká půl roku po posledním kontaktu. 

KLIENT MÁ PRÁVO

Na rovný přístup ke službám bez ohledu na pohlaví, věk, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti,  

na ohleduplnou odbornou péči prováděnou s porozuměním a kvalifikovanými pracovníky, 

získat od pracovníka potřebné informace o postupech spolupráce, aby se mohl rozhodnout, zda s nimi souhlasí, 

na zachování důstojnosti, respektu, bezpečí, diskrétnosti, 

na ochranu před jakoukoli formou zneužívání, 

znát filozofii, pravidla a povinnosti v programu, 

na poskytované služby podat stížnost bez negativních důsledků pro svoji osobu, 

vědět o způsobu vedení dokumentace a možnosti do ní nahlížet, 

na respektování svých rozhodnutí pracovníky, 

na zprostředkování odborné péče a právo nabízenou péči odmítnout, 

podílet se na chodu služby přinášením podnětů a připomínek, 

na svobodné ukončení využívání služby. 

 

Jak a komu podat přání/stížnost na služby Poradny pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina  

Podávat přání/stížnost může kdokoli, nejen uživatel služby (US) a zájemce o službu (ZoS). Přání či stížnosti se mohou týkat provozu a chodu služby, prostředí, kde je služba poskytována, jednání zaměstnanců atp., pokud přání/stížnost nesouvisí s provozem služby, tak se jimi pracovníci zařízení nezabývají.  

Stěžovateli nevzniká právní nárok na to, aby na základě jeho přání/stížnosti byly provedeny určité úkony, i když se jich domáhá, nebo aby přání/stížnost byla prověřována jím stanoveným způsobem. Musí být, ale seznámen s důvody, kvůli kterým jeho přání nebylo splněno.  

Způsoby podání přání/stížnosti 

V Poradně pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina lze podat přání/stížnost následujícími způsoby:  

ústně – telefonicky či osobně, např. v průběhu poskytování služeb,

písemně – oficiálně nebo anonymně a to dopisem, emailem, SMS, prostřednictvím sociálních sítí, vzkazem do poštovní či anonymní schránky, účastí v průzkumu spokojenosti se službou. 

Přání/stížnost je projednána nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. O výsledku řešení je podavatel přání/stížnosti vyrozuměn, dle způsobu, kterým stížnost podal, či podle domluvy. V případě anonymního podání stížnosti, je odpověď vyvěšena u anonymní schránky na nástěnce v čekárně zařízení a také na webových stránkách, a to po dobu 30 dnů. V případě, že by tím byla ohrožena bezpečnost některého z pracovníků či klientů, přání/stížnost a výsledek řešení, nejsou zveřejňovány. V případě nejasností se podavatel přání/stížnosti může obrátit na vedoucí služby se žádostí o vysvětlení. 

V případě nespokojenosti s vyřízením přání/stížnosti, má stěžovatel možnost podat proti tomuto odvolání. Odvolání podává pracovníkům Poradny pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina, a to do 30 dnů od doručení či zveřejnění vyjádření. 

Postup řešení odvolání je obdobný jako při řešení přání/stížnosti a platí pro něj stejné časové lhůty, tedy je vyřízeno do 30 dnů a podavatel je o výsledku vyrozuměn. 

Podavatel se dále v případě nespokojenosti s vyřízením přání/stížnosti nebo odvoláním může obrátit na nestranné instituce, např.: 

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihla 

Občanskou poradnu Jihlava, Žižkova 1683/13, 586 01 Jihlava, Občanskou poradnu Třebíč, Přerovského 126/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč, Občanskou poradnu Havlíčkův Brod, B. Němcové, 580 01 Havlíčkův Brod, Občanskou poradnu Žďár nad Sázavou, Dolní 165/1, 591 01 Žďár n. S. 

Veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno 

Stěžovatel se může obracet nejen na nestranné instituce, ale také na odborného ředitele Kolpingova díla České republiky. 

 

 

 

 


  • Havlíčkův Brod
  • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
  • Mgr. Hana Komárková
  • +420 601 112 379
  • hana.komarkova@kolping.cz

Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Anna Buchtíková, 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz
Jihlava: Bc. Martina Věžníková, 739 354 990, martina.veznikova@jihlava.charita.cz
Třebíč: Pavlína Široká, 733 611 743, pavlina.siroka@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Mgr. Hana Komárková, 601 112 379, hana.komarkova@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: