Dluhy pod kontrolou

Gambling a dluhy

Úvodem

Slovní spojení, které jsme uvedli jako nadpis článku, většinu čtenářů zřejmě nepřekvapí. Vytváření finančních závazků, které jsou postupně stále hůře spláceny, je skoro synonymum pro všední život člověka, jehož způsob hraní či sázení přesáhl hranici zvládnutelnosti.

Na rozdíl od jiných situací lidí s dluhy je rychlost nárůstu celkového dluhu a souběžně též neustálé snižování schopnosti dluhy hradit u lidí závislých na gamblingu poměrně rychlá. V řádu měsíců se tak člověk dostává do „dluhové spirály“. Je to už docela otřepaný termín, ale poměrně jasně vyjadřuje popisovanou skutečnost. Spirála, která se roztáčí stále rychleji a postupně z tohoto kruhového pohybu není úniku.

Jiným přiléhavým termínem, který se užívá, je „dluhová past“. Velký problém představuje skutečnost, že do této dluhové pasti se chytí nejen dlužník sám, ale také další lidé ze sociálního okolí dlužníka. V první řadě partneři, děti, velmi často původní rodina; druhotně též kamarádi, přátelé. I zde je dobře patrný uzavřený „kruhový“ pohyb: pro gambling je nutný neustálý příliv financí, jejichž aktiva již dávno vyschla – postupně se zužují místa, kde si dlužník může půjčit – v rámci sociálních vazeb se ale často najde někdo, kdo má motivaci dluhy za gamblera zaplatit – většinou neúmyslně a nechtíc tak posiluje závislost a možnost setrvat v bludném kruhu závislosti. Kruhový pohyb zde logicky nekončí – závislý se vrací na začátek kruhu. Tento článek nemůže pojednávat o psychických aspektech závislosti; stačí pouze na tomto místě konstatovat, že hrají podstatnou roli a jsou bezpodmínečně nutné pro to, aby se výše naznačené bludné kruhy mohly roztáčet.

Typická skladba dluhů

Seznam dluhů je samozřejmě velmi individuální, nicméně velmi často se blíží tomuto vzorci:

1. Větší, někdy velké, množství spotřebitelských úvěrů, tedy půjček u bankovních a nebankovních společností. Podíl nebankovních věřitelů je většinou výraznější a postupem času jsou to pouze tyto společnosti; banky již nemohou půjčit a nebankovní společnosti, ačkoli podle zákona by také neměly, přesto půjčují. Bývá poměrně časté, že si dlužník půjčuje u mnoha společností menší částky. To samozřejmě nevylučuje i možnost, že má v souvislosti s pořizováním bydlení hypotéku či hypotéky (čili často velké finální dlužné částky), které by za jiných okolností byl schopen splácet, ale nyní to nejde. Tyto větší položky dluhů někdy přetrvávají i přes zpeněžení domu či bytu jako zástavy.

2. Další půjčky – často soukromé půjčky mezi známými či příbuznými. Z hlediska narušení sociálních vazeb jsou tyto velmi nebezpečné; bývají také v pozadí uvedených bludných kruhů v rodině i mimo ni. Záludnou variantou mohou být půjčky od neregistrovaných lichvářů, kteří splácení často tvrdě vymáhají; včetně zapojení celé rodiny. Zároveň se jedná o zdroje peněz, které nejsou vidět a všechny strany je pečlivě skrývají.

3. Nehrazené zdravotní a sociální pojištění. Často pochází z dob, kdy osoba závislá na gamblingu podnikala nebo byla jinak „mimo systém“ (práce převážně na DPP, nezaměstnanost bez registrace apod.). V souvislosti s (dřívějším) podnikáním se mohou objevit velké částky dluhů pocházející z podnikání samotného (dluhy na DPH, nesplacené faktury, nehrazené daně aj.).

4. Velká skupina poplatků (městských a státních) a pokuty – nehrazené nájemné a služby s tím spojené, neuhrazené poplatky za odpady, daně z nemovitosti; pokuty za jízdy na černo, z dopravních a jiných přestupků a další. Je nicméně pravdou, že lidé závislí na gamblingu spíše nejsou těmi, kdo by překračovali zákon; kriminalita typická pro drogově závislé u nich není běžná. Pokud se samozřejmě nejedná o kombinaci závislostí – tam se dá také čekat více těchto zdrojů dluhů včetně nesplacených náhrad škod z trestních řízení a nákladů soudů apod.

5. Další dluhy: nehrazené běžné či dlužné výživné, poplatky za telefon a internet, nedoplatky za zrušené účty aj.

Určitá – možná podstatná část – dlužníků závislých na gamblingu nemá exekuce. Vyvíjejí velké úsilí k tomu, aby dluhy do exekuce „nespadli“. Nicméně i to se běžně děje. Dalším zdrojem dluhů jsou pak náklady exekuce, které sice běžně nejsou tak velkou položkou jako příslušenství, které jde za bankovními a nebankovními společnostmi, ale jsou přesto položkou významnou.

Exekucím jako takovým věnujeme samostatný článek.

Způsoby řešení

Vykročit z bludného kruhu, spirály, pasti dluhů není vůbec jednoduché. Nejdůležitějším bodem je začít: v ideálním případě najít pomoc v podobě dluhového poradenství. Ještě výhodnější se z hlediska komplexnosti problému (zacházíme zde nejen s „prostými“ dluhy, ale s fenoménem závislosti) jeví kombinace vhodné terapie zaměřené na zvládnutí závislosti a souběžného řešení dluhové problematiky. Oba zmíněné aspekty se vzájemně podporují a doplňují a je tedy nejlepší – postupně – řešit obě tyto pasti.

Pokud se nyní zaměříme pouze na dluhy, můžeme velmi obecně vidět následující typický postup:

– zmapovat všechny dluhy (včetně dluhů doposud splácených, dluhů soukromých a jinak skrytých)

– zmapovat dlužníkovu příjmovou situaci (podrobná analýza nejenom současných příjmů a potenciálních příjmů, ale též detailní snímek výdajů dlužníka včetně pravdivého obrazu výdajů spojených s gamblingem)

– společně hledat a realizovat řešení; přitom postupovat od menších řešitelných a smysluplných kroků (snížení konkrétních částek dluhů – např. penále od ZP, prevence při tvorbě dalších dluhů a zejména nebezpečných dluhů, stabilizace a případné zvýšení příjmu s důrazem na vícezdrojové příjmy, snížení nákladů a další) k hůře řešitelným. Určité pole možností nabízí oddlužení v rámci insolvenčního řízení, ale ani to není vždy možné. Je důležité, aby si přitom dlužník mohl zřetelně uvědomit, že kromě výhod toto řešení skrývá často také rizika. Rozhodnutí by měl učinit odpovědně. Jelikož je oddlužení samostatnou kapitolou, zaměříme se na něj v dalším příspěvku. Podmínkou pro tuto práci je postupné dosažení abstinence od závislosti a prevence relapsů – tím samozřejmě výrazné ozdravění klientova rozpočtu. Cesta k abstinenci je také podstatná pro stabilizaci klienta a pro znovunabytí životní síly, která je k řešení dluhů velmi důležitá.

Z pozice terapeutů a dluhových poradců jsme přesvědčení, že náš klient (člověk, který se potýká s gamblingem a zároveň dlužník) by měl od nás slyšet a pocítit, že ač je hledání řešení dluhů obtížné, je smysluplné to zkusit. A to i přes případné občasné relapsy a selhání. Cesta k abstinenci od gamblingu je tak zároveň cestou k zdravému, kontrolovanému zacházení se zdroji, které máme nebo můžeme mít k dispozici a využívat pro své dobro a dobro druhých.

Exekuce

Pokud dochází k narůstání dluhů a k jejich splácení nedochází, přichází exekuce, o které se dozvíte více v následujícím článku.

Přišla Vám upomínka?

V první řadě si ověřte, zda skutečně dlužíte. Nejvhodnější je se s celou záležitostí obrátit na toho, kdo Vám upomínku poslal (věřitel). Pokud opravdu dlužíte, snažte se co nejrychleji dluh uhradit. Pokud nemáte dostatek financí na uhrazení dluhu, domluvte si splátkový kalendář. Je velmi důležité začít jednat co nejdříve.

Přišel Vám úřední dokument?

Tento dokument ještě neznamená exekuci. Pokud však dluh nezaplatíte, může osoba, které dlužíte podat návrh k soudnímu exekutorovi. Ten může po pověření soudu exekuci zahájit.

Nejprve exekutor zašle výzvu k uhrazení dluhu s exekučními příkazy, kterými je zablokován Váš majetek – nesmíte v průběhu exekučního řízení nakládat se svým majetkem (prodávat, darovat apod.), avšak za splnění následujících podmínek se povinný (vlastník majetku) může aktivně postarat o zpeněžení svého majetku (jde o tzv. prodej z volné ruky):

 • Exekutor, oprávněný a všichni přihlášení věřitelé udělí písemný souhlas se zpeněžením majetku (jednotlivé majetkové hodnoty),
 • Tento majetek není postižen další exekucí (výkonem rozhodnutí),
 • Prodej bude uskutečněn nejméně za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku
 •  Kupní cena bude splatná při podpisu smlouvy k rukám exekutora.

Vymáhanou částku lze uhradit ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy.

Pozor na fikci doručení. Fikce doručení znamená, že písemnost se považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí (na provozovně pošty), i když si adresát písemnost nevyzvedl. Tím je dle zákona doručeno.

Při rychlém jednání tedy nezaplatíte celé náklady na exekuci.

Pokud se domníváte, že je vám exekuce vedena neoprávněně, můžete podat návrh na zastavení exekuce. Např. když je pohledávka vymáhaná exekucí splacená před zahájením exekučního řízení.

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy by exekuce mohla mít pro vás nebo pro vaši rodinu nepříznivé následky je možné podat návrh na odklad exekuce.

Oba výše uvedené návrhy musí být zpracovány písemně a musí obsahovat níže uvedené náležitosti:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Jméno a adresa exekutora
 • Jméno a adresa oprávněného (věřitele)
 • Spisová značka, jednací číslo uvedené na doručeném exekučním příkazu
 • Exekuční titul, na jehož základě byla exekuce nařízena (ten bývá uveden na doručeném exekučním příkazu) – Jedná se o právní titul, svědčící o opodstatněnosti požadavku věřitele, který má zákonem stanovené požadavky. V nejčastějších případech se bude jednat o pravomocné rozhodnutí soudu vydané v občanském soudním řízení(rozsudek, usnesení, platební rozkaz), ukládající nějakou povinnost k plnění (nejčastěji peněžnímu).
 • Důvody, pro které má být exekuce zastavena nebo odložena
 • Podpis a datum
 • Dokumenty, které prokazují Vaše tvrzení, např. doklad o zaplacení dluhu.

 Návrhy se podávají u exekutora, který vydal exekuční příkaz.

Nepodání návrhu / zamítnutí návrhu

Odstavení účtu

Po tomto kroku nemůžete nakládat se svými penězi. Po nabytí právní moci exekučního příkazu zašle banka blokované peníze vašeho účtu na účet exekutora. Převést peníze na účet exekutora můžete i vy a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy.

Povinný (účastník exekučního řízení) má právo na vyplacení dvojnásobku životního minima jednotlivce dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 110/2006 Sb. o životním minimu). Tato částka je ve výši 6 908 Kč. Bylo-li postiženo více účtů povinného u jednoho peněžního ústavu, lze tuto částku vyplatit jen z jednoho účtu. Výplatu těchto peněz oznámí peněžní ústav soudu (exekutorovi).

Od dubna 2020  nezabavitelné minimum stouplo na 6908 korun.

Srážky ze mzdy a jiných příjmů

Exekutor může nařídit zaměstnavateli, aby prováděl srážky z vašeho příjmu (mzdy).  Aby byly prováděny srážky z vašeho příjmu ze mzdy, musí vám zůstat nezabavitelné minimum dané zákonem, které činí 3 410 Kč (životní minimum jednotlivce).

Exekuční srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy zaměstnance, přičemž z částky nad 19 824 Kč, se provádí exekuční srážky bez omezení.

Třetina částky do 19 824 Kč je určena na úhradu pohledávky, druhá třetina slouží k úhradě přednostní pohledávky (u nepřednostní pohledávky zůstane dlužníkovi), třetí třetina zůstane vždy dlužníkovi.

Nepřednostní pohledávky jsou všechny ostatní, které nejsou v zákoně uvedeny jako přednostní. Mezi nepřednostní pohledávky tedy patří například:

 • Nezaplacené faktury za vodu, elektřinu, plyn
 • Dlužné nájemné nebo splátky hypotéky
 • Pokuty za jízdu načerno v MHD
 • Nezaplacené splátky za půjčky, úvěry, kreditní karty
 • Neuhrazené platby za mobilní nebo pevný telefon, za internet, nebo kabelovou televizi
 • Neuhrazené platby za nákupy na splátky, leasing za auto
 • Jakékoliv další pohledávky, které nepatří mezi přednostní

 Prodej movitých věcí

Nařizuje soudní exekutor v případě, kdy není možné dlužnou částku srážet ze mzdy.

Exekutor může zabavit

Exekutor smí zabavit pouze věci, které jsou ve vašem vlastnictví, Pokud exekutor zabaví věc, která Vám nepatří, musí vlastník věci:

 • ihned na místě prokázat pomocí listin např. faktury, záručního listu, že je opravdu vlastníkem dané věci. Nestačí doložit pouze obyčejnou účtenku, pouze pokud by na ní bylo jméno kupujícího.
 • Do 30 dnů od zabavení nebo sepsání věci může vlastník věci podat návrh k exekutorovi na vyškrtnutí věci ze soupisu. Při podání takového návrhu se však rovněž musí prokázat, že věc nepatří dlužníkovi.

Exekutor nemůže zabavit

 • Vybavení domácnosti, které potřebuje rodina nezbytně k  životu
 • Zdravotnické potřeby
 • Hračky
 • Rodinné fotografie a korespondenci
 • Snubní prsten

Pár rad na závěr

Vybírejte poštu na své doručovací adrese. Ignorováním doporučené obsílky svoji situaci nevyřešíte. Pozor, fikce doručení – znamená, že písemnost se považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí na provozovně pošty.

Když se dozvíte, že je na vás uvalena exekuce. Exekutora kontaktujte co nejdříve.

Minimalizujte náklady. Spoluprací s exekutorem můžete náklady snížit. (Náklady soudního exekutora, které mu vznikly v exekučním řízení. Mezi náklady exekuce patří také odměna soudního exekutora).

Hlídejte si soupis zabavovaného majetku. Pokud jsou v majetku věci, které vám nepatří, tuto skutečnost můžete uvést do protokolu. Poté můžete u soudu podat vylučovací žalobu na tyto věci.

Při zabavování věcí raději spolupracujte.

Úleva pro dlužníky v době koronavirové aneb „lex covid justice“

Co přinese nový zákon z dílny ministerstva spravedlnosti?

V souvislosti se současným stavem v naší společnosti předložilo ministerstvo spravedlnosti parlamentu návrh zákona, který by měl chránit širokou skupinu lidí před zejména ekonomickými dopady současné krize. Tento zákon by měl například chránit podnikatele před insolvencí, zmírňovat podmínky pro lidi v oddlužení a umožňovat prominout některé zmeškané lhůty v soudních řízení. Nově do návrhu přibyla další opatření týkající se provádění exekucí.

Uvádíme několik dalších vybraných aspektů navrhovaného zákona v bodech:

· moratorium (zastavení některých úkonů exekuce v době nouzového stavu a bezprostředně po něm, a to do 30. června 2020)

· přednostní započítávání plateb na dluhy tzv. „na jistinu“ (ne primárně „na příslušenství“, čili na úroky z prodlení, náklady exekuce a další; dluh se bude rychleji snižovat)

· vyloučení daňového bonusu z exekuce (daňový bonus je v současné době v zásadě postižitelný)

· navýšení limitu u dražeb nemovitostí z 30 000 Kč na 100 000 Kč (pro dluhy menší než 100 tisíc korun – bez příslušenství a nákladů – by nemělo být možné prodat dlužníkovi střechu nad hlavou)

· vstup do oddlužení živnostníkům za stejných podmínek jako ostatním fyzickým osobám (nebude nutný souhlas věřitelů se vstupem do oddlužení).

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 4. Zákon je projednáván ve stavu legislativní nouze – čili v zjednodušené, zrychleném řízení.

Aktuálně je zákon ve 2. čtení. Na jeho výslednou podobu si tedy ještě počkáme, ale čekání nebude – vzhledem k odlišnému způsobu projednávání – příliš dlouhé.

Odkazy: Článek na webu Ministerstva spravedlnosti: https://justice.cz/?clanek=ministerstvo-spravedlnosti-navrhuje-moratorium-na-exeku-1

Starší článek v pdf s podrobnými body navrhovaného zákona: https://justice.cz/documents/12681/719889/lex+covid+justice.pdf/f09247ef-8135-4618-8282-ece2afd9e499

Plné znění navrhovaného zákona před pozměňujícími návrhy: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=807&CT1=0

Článek na webu Ministerstva spravedlnosti o dalších možnostech pro dlužníky (občany v exekuci či v insolvenčním řízení: https://justice.cz/?clanek=jak-za-soucasne-situace-resit-exekuce-a-insolvenc-1


 • Havlíčkův Brod
 • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
 • Mgr. Hana Komárková
 • +420 601 112 379
 • hana.komarkova@kolping.cz

Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Anna Buchtíková, 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz
Jihlava: Bc. Martina Věžníková, 739 354 990, martina.veznikova@kolping.cz
Třebíč: Pavlína Široká, 733 611 743, pavlina.siroka@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Mgr. Hana Komárková, 601 112 379, hana.komarkova@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: