Pro zájemce o službu

POSLÁNÍ 

Posláním Poradny pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina (PNZ) je pomocí terapeutických a poradenských služeb doprovázet klienta na cestě od závislosti k abstinenci, pomáhat a doprovázet klienta v udržení abstinence, v rozvoji vlastních kompetencí a zodpovědnosti, v obnově rodinných vztahů a společně s klientem se snažit o minimalizaci negativních dopadů rizikového chování na životy klientů. Služba pomáhá lidem, kteří se potýkají se závislostí na hazardním hraní, sázení, internetu, sociálních sítích či s přemírou využívání elektronických zařízení, a dalšími nelátkovými závislostmi (dále jen NZ), včetně kombinací s návykovými látkami na území Kraje Vysočina. Služby jsou určeny i pro osoby abstinující, kterým pracovníci pomáhají v udržení dosažených změn v jejich životech. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým osobám.  

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

CÍLE  

Snižovat četnost závislostního chování klienta, 

zvyšovat kompetence klienta v řešení negativních dopadů závislosti (dluhy, rodinné vztahy, relaps atd.)  

motivace klienta směrem ke změně, 

rozvíjení pozitivních vztahů s blízkými osobami klienta,  

podpora dlouhodobé udržitelnosti abstinence. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou PNZ jsou osoby starší 11 let nelátkově závislé, včetně kombinací se závislostí na návykové látce, a touto závislostí ohrožené, a jejich osoby blízké v kraji Vysočina. Do cílové skupiny spadají také osoby abstinující.  

ZÁSADY SLUŽBY  

Individuální přístup – každý člověk a každý jednotlivý životní příběh je pro nás unikátní a jedinečný. 

Přiměřenost pomoci – vedeme klienty k samostatnosti a klienty zplnomocňujeme. Klient sám je expertem na svůj život.  

Přijetí – přijímáme klienty a jejich životní situace. Nesoudíme.  

Respektujeme klientovu volbu – plně respektujeme rozhodnutí klienta v různých oblastech jeho života. 

Flexibilita – služba reaguje na potřeby klientů, na nové trendy nelátkových závislosti a těmto potřebám se přizpůsobuje. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla poskytování služeb.  

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY  

Služby PNZ jsou poskytovány ambulantní formou, většinou 1x týdně či dle individuální domluvy pracovníka a klienta.  

KAPACITA 

Okamžitá kapacita jednotlivých poboček je jeden klient na pracovníka v případě individuální konzultace a maximálně tři osoby v případě práce s rodinou na jednoho pracovníka.

Zdůvodnění vzniku zařízení

Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina vznikla na základě Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním. Finančně je projekt podpořen Úřadem vlády ČR / Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Krajem Vysočina. Jde o společný projekt tří organizací, které se dlouhodobě v Kraji Vysočina zabývají prací s lidmi s adiktologickou (závislostní) problematikou: Kolpingovo dílo České Republiky, z.s., Oblastní charita Jihlava, Oblastní charita Třebíč


  • Havlíčkův Brod
  • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
  • Mgr. Hana Komárková
  • +420 601 112 379
  • hana.komarkova@kolping.cz

Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Anna Buchtíková, 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz
Jihlava: Bc. Martina Věžníková, 739 354 990, martina.veznikova@jihlava.charita.cz
Třebíč: Pavlína Široká, 733 611 743, pavlina.siroka@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Mgr. Hana Komárková, 601 112 379, hana.komarkova@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: